Metabolik Sendrom ve NAYK PAtogenezde Yenilikler


YILMAZ Y.

11. Hepatoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 January 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey