Covid-19 Sürecine Bağlı Eğitimde Yaşanan Etik İkilemlerin Eğitim Etiği Açısından Analizi


Karabacak N.

International Conference On New Horizons in Education (INTE), Rome, Italy, 27 - 28 July 2023, pp.111-116

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rome
  • Country: Italy
  • Page Numbers: pp.111-116
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Hazırlıksız yakanılan Covid 19 sürecinde eğitim alanında çok sayıda araştırma ortaya konulmasına karşın
yerelde, oldukça sınırlı sayıda Covid 19 sürecinden kaynaklı eğitimde yaşanılan etik ikilemler alana taşınmış
olup bu yaşanılan etik ikilemler de öğretmen ve öğrenci üzerinedir. Covid-19 sürecine bağlı okul yöneticileri ve
öğretmenlerin eğitimde yaşanan etik ikilemlerin eğitim etiği açısından analizini kapsayan araştırmalara
ulaşılamamıştır. Bu bağlamda alandaki bu eksikliği tamamlamak için okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin
eğitimde yaşadıkları etik ikilemlerin eğitim etiği açısından analizinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Alandaki bu eksikliği gidermek için bu araştırmada Covid-19 sürecine sürecine bağlı eğitimde yaşanan etik
ikilemlerin eğitim etiği açısından analizinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacına en iyi şekilde
ulaşabilmek için bu araştırma, nitel yöntem araştırması şeklinde tasarlanmıştır. Nitel desenlemenin doğasına
uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Rize ilinde Covid 19 sürecinde görev yapan
ilkokuldan liseye kadar farklı okul türlerindeki okul yöneticileri ve öğretmenlerin eğitimde yaşadıkları etik
ikilemlerin derinlemesine incelenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veriler elde edilmiştir.
Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Rize ilinde Covid 19 sürecinde ilkokuldan liseye kadar
farklı okul türlerinde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem
grubu ise çalışma evreninden seçilen ilkokuldan liseye kadar farklı okul türlerindeki kamu eğitim kurumlarında
görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerdir. Cinsiyet, mesleki kıdem, sınıf düzeyi, okul türü ve okul
yerleşim yeri değişkenleri ölçüt alınarak farklı okul türlerinin her birinden beş, toplamda 62 okul yöneticisi ve
öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada, nitel verilerin ses dökümünde ve
analizinde bilgisayar destekli nitel veri analizi programı Nvivo 14’den faydalanılmıştır. Verilerin analizi içerik
analiziyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, tema ve alt temalar altında toplanıp haritalandırılmıştır.