Yerelleşme ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Stratejileri


ÇÜRÜKSULU G.

YENİ SİSTEMDE YEREL YÖNETİMLER: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE MERKEZİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLERİN GELECEĞİ, ATEŞ,H. ÇÖPOĞLU,M., BIYIKLIOĞLU,M., Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.241-260, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Savaş Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.241-260
  • Editörler: ATEŞ,H. ÇÖPOĞLU,M., BIYIKLIOĞLU,M., Editör

Özet

Türkiye’de 2004 yılında başlayan yerel yönetim reformları ile çok sayıda yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu yasal düzenlemelerden en sonuncu- su olan 6360 sayılı kanun değişikliği ile yerel yönetim sisteminde önemli deği- şim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu değişim ve dönüşümlerin literatürdeki de- ğerlendirmeleri farklı şekilde yansıma bulmuştur. Kimi yazarlar, büyükşehir belediyelerindeki il özel idarelerinin kaldırılarak yerine yatırım izleme ve koor- dinasyon başkanlığının kurulmasını merkezileşme olarak değerlendirirken, kimi yazarlar bu kararı merkezi yerelleşme olarak değerlendirmiştir. Getirilen çok sayıdaki değişikliklerin uygulamadaki sonuçları ise farklı şekilde tezahür etmiş- tir.

30 Mart 2014 mahalli idareler seçimleri ile uygulamaya geçen 6360 sayılı kanunun üzerinden dört yıl geçmiştir. Bu dört yıllık süre zarfında kanunun uygu- lamadaki sonuçları yerelleşme kapsamında nasıl uygulama bulmuştur? Eleştiri- lerin ne kadarı uygulama sırasında uygulayıcıların karşısına çıkmış, olumlu beklentilerin ne kadarı beklenen karşılığı vermiştir? Bu süre zarfında ne tür so- runlarla karşılaşılmış ve ne tür çözümler geliştirilmiştir? Mevcut uygulama sis- teminin daha etkin bir yönetim anlayışına ulaştırılarak yerel yönetimlerin güç- lendirilmesi için stratejiler nelerdir? Bu çalışmada belirtilen araştırma soruları kapsamında araştırma konusu yapılan yerellik ilkesi ve yerelleşme kavramının uygulamadaki sonuçları literatür destekli olarak analiz edilerek, yerel yönetimle- rin güçlendirilmesine yönelik stratejiler araştırılmıştır.