Simetri Konusunda Hazırlanan Bilgisayar Destekli Öğretim Materyaline Karşı Öğretmen Görüşleri


Güveli E., Durmuş S.

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.149-150

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.149-150
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitim bir ülkenin gelişmesinde en önemli unsurların başında gelmektedir. İnsanları ilgilendiren ve vazgeçilemeyen bir kavramdır. Gelişen teknolojiye bireylerin ayak uydurmasının yanı sıra bireylere verilen eğitimde gelişen teknolojiyle beraber değişmekte ve gelişmektedir. Bilgilerin öğrencilere direk aktarılması yerine öğrencilerin eğitim sürecinde aktif rol edindikleri, keşfederek, yaparak ve yaşayarak bilgilerin öğrenciler tarafından yapılandırıldığı bir eğitim ortamı sağlanmalıdır. Öğretmenin bu öğrenme ortamında rehber konumda olması öğrenciyi ulaşılması gereken hedefe doğru bir şekilde götürmesi önem arz etmektedir. Teknolojinin eğitim ortamlarında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte matematik alanında da birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Matematik derslerinde bilgisayarın girmesiyle beraber kullanılmakta olan araç ve gereçler (kağıt,kalem, tahta, tebeşir vb.) değişime uğramıştır. Bu sayede eğitim öğretim ortamlarında zengin bir materyal içeriği sağlanmıştır. Matematikteki statik öğrenme süreci bilgisayar destekli öğretim materyalleriyle dinamik bir içeriğe kavuşmuştur. Dinamik sayesinde öğrenme ortamları daha öğrencileri de eğitimin bir parçası haline getirmektedir. Bu sayede öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımı sağlanarak ders içinde motivasyonu güçlenir. Bilgisayar destekli öğretim materyalleri öğrencilere kendi öğrenme hızına göre bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Öğrencilere kendi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim imkanı sunar. Öğrencilere istediği kadar tekrar etme olanağı sağlar. Anında dönüt, düzeltme ve pekiştirme yaparak tam öğrenme gerçekleşir. Dersler bilgisayar destekli öğretim sayesinde daha zevkli ve eğlenceli bir hale getirilir. Bilgisayar destekli öğretim matematik alanında olduğu kadar geometri alanında da etkin bir yere sahiptir. Geometri günlük hayatta karşımıza çıkan, insanların ilgisini çeken bir ve soyut düşünmeyi geliştiren bir matematik dalıdır. Geleneksel öğretimde kullanılan araç ve gereçler bu soyut kavramları somutlaştırmada yetersiz kalmaktadır. Bilgisayar destekli matematik öğretimi bu eksikliği gidermede büyük bir rol oynamaktadır. Bilgisayar destekli matematik eğitiminde yapılan çalışmalarına bakıldığında birçok matematik konusunun bilgisayar destekli öğretim materyalleriyle öğretilmesinde etkili ve başarılı sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Ancak simetri konusuyla ilgili yapılan çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışmada 3 DS Max animasyonlarıyla simetri konusunda öğretim materyalleri hazırlanmıştır. Bu materyallerin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi konusunda öğretmen görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmanın örneklemini Rize ilinde görev yapmakta olan 10 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler yarı yapılandırılmış mülakatlar yoluyla gerçekleştirilmiştir.