Dr.Öğr.Üyesi

ABDULRAHMAN ACER


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Doktora

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat/Tasavvuf, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

İBNÜ'L-ARABÎ TÂKİPÇİSİ OLARAK ABDURRAHMAN CÂMÎ VE ŞERHU FUSÛSİ'L-HİKEM'İ: TAHKİK VE İNCELEME

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

2011

2011

Yüksek Lisans

MESNEVİHAN ALİ FUAD EFENDİ'NİN CERİDE-İ SUFİYYE'DEKİ MAKALELERİ

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Farsca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Tasavvuf

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2012 - 2020

2012 - 2020

Araştırma Görevlisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2010 - 2012

2010 - 2012

Araştırma Görevlisi

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TASAVVUF TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA USUL

Lisans

Lisans

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİMİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TASAVVUF LİTERATÜRÜ

Lisans

Lisans

TASAVVUF 2

Lisans

Lisans

Tartışmalı Tasavvufî Meseleler

Lisans

Lisans

TASAVVUF 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TASAVVUF LİTERATÜRÜ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TEMEL İSLAM KAYNAKLARI VE TASAVVUF

Lisans

Lisans

Tartışmalı Tasavvufî Meseleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Ubeydullah Ahrâr’ın Fıkarât İsimli Eseri Çerçevesinde Tevhide Dâir Kabulleri

Acer A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, cilt.42, sa.43, ss.85-103, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

İbnü’l-Arabî Tâkipçisi Olarak Abdurrahman Câmî Ve Şerhu Fusûsi'l-Hikem'i

ERGİNLİ Z., ACER A.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.16, ss.548-575, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2014

2014

Abdulvahap Yıldız Ahmed i Câmî Nâmekî Hayâtı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri

ACER A.

İslam Araştırmaları Dergisi, sa.31, ss.157-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Sehven Ebu l Hasan Harakanî ye Nisbet Edilen Bir Risâlenin Tercümesi Risâle i Tarîk ı Ebu l Hasan Harakanî

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, sa.30, ss.173-185, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Abdürrefî Hakîkat Nûru l ulûm Kitâbî yi yektâ ez ârif i bî hemtâ Şeyh Ebu l Hasan Harakanî hemrâh bâ şerh i ahvâl ve âsâr ve efkâr ı o

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, sa.30, ss.225-233, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Dr Fâtih Köse İstanbul Halvetî Tekkeleri

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, sa.29, ss.285-288, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Yûsuf b. Yakub, Risâle-i Halvetiyye (Menâkıb-ı Şerîf ve Tarîkatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarîkat-i Aliyye-i Halvetiyye)

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, sa.29, ss.230-232, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Çerkeşî Mustafa Efendi, Risâle fî Tahkiki’t-Tasavvuf

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, sa.29, ss.233-235, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Mesnevîhan Ali Fuâd, Gaye ve Fezâil-i Aşk

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, sa.28, ss.314-315, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi, el-Kelimâtü’l-Mücmele fî Şerhi’t-Tuhfeti’l-Mürsele

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, sa.27, ss.405-407, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

FIKARAT TA ÖNE ÇIKARILAN KONULAR ÇERÇEVESİNDE HACE UBEYDULLAH AHRAR IN TASAVVUF ANLAYIŞI

Acer A.

ULUSLARASI BAHAEDDİN NAKŞİBEND VE NAKŞİBENDİLİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

2014

2014

TÂHİRU L MEVLEVÎ NİN TERCÜMELERİM İSİMLİ BİR YAZMA MECMUASI

Acer A.

2. UluslararasıTürk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, Tehran, İran, 11 - 13 Mayıs 2014, ss.910-922 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Fütûhât-ı Medeniyye

Acer A. , Ekici İ.

01 Yayınları, İstanbul, 2018

2016

2016

TEVHÎD VE SEYR U SÜLÛKE DÂİR FIKARÂT

Acer A.

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

Abdurrahman Câmî’nin Hayâtının İlmî-İrfânî Vechesine Kısa Bir Bakış

Acer A.

MOLLA CÂMÎ'DE VARLIK -ED-DÜRRETÜ'L-FÂHİRE VE ŞERHLERİNİN TERCÜMELERİ İLE VARLIK DÜŞÜNCESİNE DÂİR İNCELEMELER-, ACER A., ÖÇAL Ş., Editör, Litera Yayıncılık, İstanbul, ss.11-31, 2016

2014

2014

ŞERH İ RUBÂİYYÂT

Acer A.

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2014

2014

2014

TA RÎFÂT TASAVVUF ISTILAHLARI

Acer A.

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2014

Ansiklopedide Bölümler

2019

2019

İmâm-ı Rabbânî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.327-332, 2019

2019

2019

Çiştiyye

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.139-144, 2019

2019

2019

Zeynullah Resûlî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.513-517, 2019

2019

2019

Molla Câmî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.66-69, 2019

2019

2019

Kalenderiyye

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.44-47, 2019

2019

2019

Sûfî Allahyâr

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.294-296, 2019

2019

2019

Ali Şir Nevâî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.254-257, 2019

2019

2019

Makam

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı İsam Yayınları, ss.329-331, 2019

2016

2016

EBÛ SAÎD ŞAH

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.369-370, 2016 Creative Commons License

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2019

Aralık 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye