Asst. Prof.

ABDULRAHMAN ACER


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı

Education Information

2013 - 2019

2013 - 2019

Doctorate

Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Postgraduate

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat/Tasavvuf, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

İBNÜ'L-ARABÎ TÂKİPÇİSİ OLARAK ABDURRAHMAN CÂMÎ VE ŞERHU FUSÛSİ'L-HİKEM'İ: TAHKİK VE İNCELEME

Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

2011

2011

Postgraduate

MESNEVİHAN ALİ FUAD EFENDİ'NİN CERİDE-İ SUFİYYE'DEKİ MAKALELERİ

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Persian

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Mysticism

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2012 - 2020

2012 - 2020

Research Assistant

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Research Assistant

Sirnak University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ARABIC I

Undergraduate

Undergraduate

SELECTED SUFI TEXTS

Undergraduate

Undergraduate

ARABIC I

Doctorate

Doctorate

MAIN SOURCES OF TASAVVUF AND FEATURES

Undergraduate

Undergraduate

SELECTED SUFİ TEXTS

Postgraduate

Postgraduate

METHOD IN THE RESEARCHS OF THE HISTORY OF SUFISM

Undergraduate

Undergraduate

RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE COURSE TEACHING

Postgraduate

Postgraduate

TASAVVUF LITERATURE

Undergraduate

Undergraduate

TASAVVUF 2

Undergraduate

Undergraduate

Controversial Sufi Issues

Undergraduate

Undergraduate

TASAVVUF 2

Postgraduate

Postgraduate

TASAVVUF LITERATURE

Postgraduate

Postgraduate

BASIC ISLAMIC SOURCES AND SUFISM

Undergraduate

Undergraduate

Controversial Sufi Issues

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Ubeydullah Ahrâr’ın Fıkarât İsimli Eseri Çerçevesinde Tevhide Dâir Kabulleri

Acer A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, vol.42, no.43, pp.85-103, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2019

2019

İbnü’l-Arabî Tâkipçisi Olarak Abdurrahman Câmî Ve Şerhu Fusûsi'l-Hikem'i

ERGİNLİ Z., ACER A.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.548-575, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2014

2014

Abdulvahap Yıldız Ahmed i Câmî Nâmekî Hayâtı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri

ACER A.

İslam Araştırmaları Dergisi, no.31, pp.157-162, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2012

2012

Sehven Ebu l Hasan Harakanî ye Nisbet Edilen Bir Risâlenin Tercümesi Risâle i Tarîk ı Ebu l Hasan Harakanî

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.30, pp.173-185, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2012

2012

Abdürrefî Hakîkat Nûru l ulûm Kitâbî yi yektâ ez ârif i bî hemtâ Şeyh Ebu l Hasan Harakanî hemrâh bâ şerh i ahvâl ve âsâr ve efkâr ı o

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.30, pp.225-233, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2012

2012

Dr Fâtih Köse İstanbul Halvetî Tekkeleri

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.29, pp.285-288, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2012

2012

Yûsuf b. Yakub, Risâle-i Halvetiyye (Menâkıb-ı Şerîf ve Tarîkatnâme-i Pîrân ve Meşâyıh-ı Tarîkat-i Aliyye-i Halvetiyye)

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.29, pp.230-232, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

Çerkeşî Mustafa Efendi, Risâle fî Tahkiki’t-Tasavvuf

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.29, pp.233-235, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Mesnevîhan Ali Fuâd, Gaye ve Fezâil-i Aşk

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.28, pp.314-315, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi, el-Kelimâtü’l-Mücmele fî Şerhi’t-Tuhfeti’l-Mürsele

ACER A.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.27, pp.405-407, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

FIKARAT TA ÖNE ÇIKARILAN KONULAR ÇERÇEVESİNDE HACE UBEYDULLAH AHRAR IN TASAVVUF ANLAYIŞI

Acer A.

ULUSLARASI BAHAEDDİN NAKŞİBEND VE NAKŞİBENDİLİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2016

2014

2014

TÂHİRU L MEVLEVÎ NİN TERCÜMELERİM İSİMLİ BİR YAZMA MECMUASI

Acer A.

2. UluslararasıTürk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, Tehran, Iran, 11 - 13 May 2014, pp.910-922 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2018

2018

Fütûhât-ı Medeniyye

Acer A. , Ekici İ.

01 Yayınları, İstanbul, 2018

2016

2016

TEVHÎD VE SEYR U SÜLÛKE DÂİR FIKARÂT

Acer A.

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

Abdurrahman Câmî’nin Hayâtının İlmî-İrfânî Vechesine Kısa Bir Bakış

Acer A.

in: MOLLA CÂMÎ'DE VARLIK -ED-DÜRRETÜ'L-FÂHİRE VE ŞERHLERİNİN TERCÜMELERİ İLE VARLIK DÜŞÜNCESİNE DÂİR İNCELEMELER-, ACER A., ÖÇAL Ş., Editor, Litera Yayıncılık, İstanbul, pp.11-31, 2016

2014

2014

ŞERH İ RUBÂİYYÂT

Acer A.

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2014

2014

2014

TA RÎFÂT TASAVVUF ISTILAHLARI

Acer A.

Litera Yayıncılık, İstanbul, 2014

Episodes in the Encyclopedia

2019

2019

İmâm-ı Rabbânî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.327-332, 2019

2019

2019

Çiştiyye

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.139-144, 2019

2019

2019

Zeynullah Resûlî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.513-517, 2019

2019

2019

Molla Câmî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.66-69, 2019

2019

2019

Kalenderiyye

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.44-47, 2019

2019

2019

Sûfî Allahyâr

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.294-296, 2019

2019

2019

Ali Şir Nevâî

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.254-257, 2019

2019

2019

Makam

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı İsam Yayınları, pp.329-331, 2019

2016

2016

EBÛ SAÎD ŞAH

Acer A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.369-370, 2016 Creative Commons License

Scientific Refereeing

December 2019

December 2019

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey