Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık ve ÖrgütselAdanmışlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Trabzon Örneği (Investigation of the Effect of Authentic Leadership on Organizational Citizenship and Organizational Commitment: Case of Trabzon)


Erkılıç E.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.1512-1522, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier