Sosyal Bilgiler Dersinde Sözlü ve Yerel Tarih Uygulamalarının Öğrencilerin Kavramsal Başarılarına Etkisi


Beldağ A., Mert B.

International Journal of Innovative Approaches in Education, vol.5, no.1, pp.111-123, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler dersinde kültür ve miras öğrenme alanında yer alan sözlü ve yerel tarih uygulamalarının kullanımının öğrencilerin kavramsal başarıları üzerinde etkisini belirlemektir. Kontrol grupsuz ön test-son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubunun yer almadığı bu çalışmada deneysel işlem uygulanmadan önce ön test, deneysel işlem bittikten sonra son test ardından da izleme testi uygulanarak deneysel işlemin etkisi iki test arasındaki farka göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ili Çayeli ilçesinde bulunan bir devlet okulunda 4. Sınıfta öğrenim gören 12 kız, 9 erkek olmak üzere 21 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında gönüllülük esasına göre hareket edilmiştir. Çalışma kapsamında “Sosyal Bilgiler Dersi Kültür ve Miras” öğrenme alanında sözlü ve yerel tarih ile ilgili uygulamalara yer verilmiştir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda haftada üçer saat olmak üzere toplam on iki saatte kazanımların işlenmesi önerilmiş ve bu doğrultuda etkinlikler uygulanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Kavramsal Başarı Testi (KBT) ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında yürütülen etkinliklerin öğrencilerin kavramsal başarıları üzerinde etkili olduğu söylenilebilir. Ayrıca uygulanan sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilgilerin kalıcılığını ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Sözlü ve yerel tarih uygulamalarının öğrencilerin tarihi ve yakın çevrelerini tanımadaki etkililiğinden yararlanılması için kazanım odaklı olarak geliştirilen etkinlikler öğretmenlerin kullanımına sunulabilir.