İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ATASÖZLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİK ÖNERİLERİ


Creative Commons License

Sancı Uzun D. , Furtun S.

ASOS JOURNAL (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), ss.665-684, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: ASOS JOURNAL (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi)
  • Sayfa Sayıları: ss.665-684

Özet

Türkçe dersi, öğrencilerde söz varlığı oluşturulmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Bu söz varlığı ise sadece sözcüklerden oluşmamakta, söz grupları ile de güçlenmektedir.

İlköğretim Türkçe dersi programında belirtilen öğrencilerin Türkçeyi

sevmeleri, onu doğru ve etkili kullanmaları genel amacına ulaşmak için kültürümüzün

ve dilimizin zenginliklerini barındıran atasözlerini kullanmak gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, İlkokul 1-4. sınıf ders kitaplarındaki okuma metinlerini ve

sözcük öğretimi etkinliklerini atasözlerinin öğretimi açısından değerlendirmek,

Türkçe dersi öğretim programında belirtilen temalara uygun atasözlerinin öğretimine

yönelik etkinlik örnekleri sunmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman

inceleme yönteminin kullanıldığı çalışmada 2015-2016 öğretim yılında Rize

İli’nde okutulan İlkokul Türkçe ders kitapları, okuma metinlerinde kullanılan atasözleri

ve çalışma kitabında yer alan atasözlerinin öğretimine yönelik etkinlikler

açısından incelenmiştir. Sonuçta okuma metinlerinin ve sözcük öğretimi etkinliklerinin

atasözü içerme açısından yetersiz olduğu görülmüştür. Eksikliğin giderilebilmesi

amacıyla Ömer Asım Aksoy’un “Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü” eserindeki atasözleri Türkçe Programı (1-5. Sınıflar)’nda belirtilen temalara göre sınıflandırılmış;

Türkçe dersinin öğrenme alanlarına uygun etkinlikler tasarlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Türkçe Öğretimi, Türkçe ders kitabı, söz varlığı, sözcük

öğretimi, atasözü.