A new approach in biology teaching: DNR based teaching/ Biyoloji eğitiminde yeni bir yaklaşım: EGS tabanlı öğretim.


Creative Commons License

URSAVAŞ N., odabaşı çimer s.

Journal of Theory and Practice in Education/ Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.11, no.1, pp.261-290, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In recent years, widespread belief among biology teachers and educational researchers is the need of revising

in-class activities for teaching meaningful scientific content and developing conceptual understanding. This 

belief focuses on rather than learning every piece of information; quality than quantity; making sense than 

memorizing; understanding than being aware of knowledge. Although the revised curriculum aims to train 

students in desired ways, studies on understanding and explaining biological phenomena revealed that, 

students have limited understanding and alternative conceptions even about the most biological processes.

The implementation and the education effectiveness of new and different methods to make students love 

biology, teach them better, to develop a scientific conception in desired standards and ways are important.

For this purpose, this study aims to find out the applicability of DNR-based teaching that was developed 

previously in mathematics education to teach and learn biology in digestive process and human digestive 

system.

Biyoloji öğretmenleri ve eğitim araştırmacıları arasında son yıllarda oluşan bilimsel bilgilerin 

anlamlandırılarak öğrenilmesi ve kavramsal anlamayı geliştirmede sınıf-içi etkinliklerin yeniden gözden 

geçirilmesi gerektiğine dair yaygın inanış; bilginin her bir parçasının öğrenilmesindense, nicelikten ziyade 

niteliğe, ezberlemekten ziyade anlamlandırmaya, farkında olmaktan ziyade anlamaya önem vermektedir. Her 

ne kadar yenilenen öğretim programları, öğrencileri istenen yönde eğitmeyi ve öğretmeyi amaçlasa da 

biyoloji ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğrencilerin en temel biyolojik süreçler hakkında bile 

sınırlı anlamalar ve çeşitli alternatif kavramalar geliştirdikleri, bunun yanında biyolojik olguları anlamada ve 

açıklamada istenmeyen anlamalara sahip oldukları görülmektedir. Öğrencilere biyolojiyi sevdirmek, daha iyi 

öğretmek, istenilen seviyede ve şekilde bilimsel bir anlayış geliştirebilmek için yeni ve farklı yöntemlerin 

biyoloji alanına da uygulanması ve etkililiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu amaçla, bu çalışmada daha önce 

matematik alanında geliştirilen EGS tabanlı öğretimin sindirim süreci ve insanda sindirim sistemi konusuna 

uygulanmasıyla biyoloji alanındaki uygulanabilirliği ortaya koyulmaya çalışılmıştır.