Matematik Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri


AYGÜN B. , BARAN BULUT D.

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, Afyon, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.405-406

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Afyon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.405-406

Özet

Giriş

Günümüzde geliGen teknoloji ile birlikte öğrenme ortamları da teknolojik değişimlere ayak uydurarak değiGmektedir. Eğitim ortamlarında kullanılan beyaz tahta, bilgisayar, projeksiyon cihazı gibi araç gereçlerin yerini etkileGimli tahtalar almaktadır. EtkileGimli tahtalar ilk kez 1990‘lı yıllarda okullarda kullanılmaya baGlanan ve özel bir yazılım ile öğretmenlerin kendi materyallerini bu ortam aracılığı ile aktarabildiği, internet desteği ile de materyal zenginliği sunan bir eğitim teknolojisidir (Beeland, 2002; Brezinova, 2009). Ülkemizde ise ?FATGH (Fırsatları Artırma, Teknolojiyi GyileGtirme Hareketi) Projesi ile bir eğitim teknolojisi olan etkileGimli tahtanın sınıfta kullanmasına destek sağlanmıGtır. FATGH projesinde, tüm sınıfların etkileGimli tahta ile desteklenmesi ve bu tahtaların öğretmenler ve öğrenciler tarafından aktif bir Gekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Fatih projesinde de desteklenen bu tahtalar, dokunmatik ekran sayesinde kullanıcı ile etkileGim sağlayan ve bir projeksiyon cihazı yardımıyla bilgisayara bağlanarak kullanılan interaktif bir araçtır (Türel ve Demirli, 2010). Gnteraktif yapısından dolayı öğrenci ya da öğretmen ekranda yapılanlara manipüle edebilmekte ve yapılan değiGiklikleri kaydedebilmektedir. Erduran ve Tataroğlu (2009)‘a göre etkileGimli tahtalar; modern sınıf araç gereçlerinden (yazı tahtası, haritalar, resimler, sayı doğrusu, kitaplar, hesap makinesi, video, internet v.b) birden fazla teknolojiyi bir arada bulunduran ve öğretmenlerin birçok kaynağa bir dokunuGta eriGebildiği bir araçtır. EtkileGimli tahta bilginin kavramsal olarak öğrenilmesinde, bilginin iletilmesi vermek ve yapılandırılması, var olan kaynaklarla ve görsellerle bilginin görüntülenmesinde ve kavram hakkında açıklama ve yorum yapılmasında yardımcı olmaktadır (Cogill, 2002). EtkileGimli tahtalar farklı öğrenme yöntemlerini destekleyerek, öğrencilerin öğretmenleriyle ve birbirleriyle etkileGimlerini, anlama düzeylerini arttırmaktadır (Barak, 2007). EtkileGimli tahtanın sınıf ortamındaki etkileri göz önünde bulundurulduğunda bu çalıGmada matematik öğretmenlerinin etkileGimli tahta kullanımına yönelik görüGlerinin incelenmesi amaçlanmıGtır. Yöntem Bu çalıGmada nitel yaklaGımın özel durum çalıGması kullanılmıG olup 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde Karadeniz Bölgesindeki ortaokullarda görev yapan öğretmenler ile yürütülmüGtür. Katılımcıları eğitim sürecinde etkileGimli tahtayı kullanan 14 öğretmen oluGturmaktadır. AraGtırmaya katılan öğretmenlerin 6‘sı erkek, 8‘i ise kadındır. Örneklem seçiminde basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıG ve gönüllülük esası bağlamında katılımcı seçimi yapılmıGtır. ÇalıGmada veri toplama aracı olarak 5 farklı sorudan oluGan görüGme formu uygulanmıGtır. GörüGme formu öğretmenlerin etkileGimli tahta kullanım sıklıklarını, etkileGimli tahta kullanımının kendilerine ve öğrencilere sağladığı avantajları, etkileGimli tahta kullanımının dezavantajlarını ve daha iyi kullanım için önerilerini belirlemeye yönelik soruları içermektedir. Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıGtır. Analiz sonuçları doğrultusunda, veriler öğretmenlerin etkileGimli tahta kullanım sıklıkları, etkileGimli tahtanın öğretmenlere sağladığı avantajları, etkileGimli tahtanın öğrencilere sağladığı avantajlar, etkileGimli tahtanın zorlukları ve öneriler olarak sınıflandırılmıG ve bu sınıflandırma, frekans ve yüzde oranı değerleri olarak tablolaGtırılmıGtır. Bulgular Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin yarıya yakını çoğu zaman etkileGimli tahtayı kullandığını belirtmiGlerdir. EtkileGimli tahta kullanımının öğretmenlere sağladığı avantajlar 406 konusunda öğretimi kolaylaGtırdığı, derslerin verimli olmasına yardımcı olduğu, zaman tasarrufu sağladığı gibi görüGler belirtmiGlerdir. Buna ek olarak öğretmenler etkileGimli tahta kullanımının öğrenciyi aktif kılma, öğrencinin olumlu tutumunu, motivasyonunu ve akademik baGarısını arttırma, kalıcı ve etkili öğrenmeyi sağlama, zamanı etkili kullanma gibi avantajları öğrencilere sağladığını ifade etmiGlerdir. Öğretmenlerin tümü etkileGimli tahtaların avantajlarının yanında tahta kullanımında sorun yaGadığını ifade etmiGtir. Bu sorunlar etkileGimli tahtanın düGük kalitede olması, teknik sorunlar ve bağlantı yavaGlığı, kalem kullanma zorluğu, gölge ve yansıma gibi sorunlar olarak belirtmiGlerdir. Bunlara ek olarak öğretmenler etkileGimli tahtaların sınıf içinde daha etkin kullanımına yönelik önerileri arasında bağlantı sorunlarının giderilmesi, yazılımların daha kullanıGlı olması, etkili materyallerin hazırlanması, etkileGimli tahtanın daha kaliteli olması, video sitelerine bağlanabilmesi, elektronik kalemle kullanılması, deep freze Gifresinin her öğretmende olması Geklinde ifadeler yer almaktadır. TartıGma ve Sonuç ÇalıGmanın sonucunda öğretmenlerinin derslerinde çoğu zaman etkileGimli tahta kullandıkları ve bu kullanımın hem öğrenciyi hem de öğretmeni desteklediği belirtilmiGtir. Öğretmenlerin etkileGimli tahta hakkındaki görüGleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye‘de bu tahtalarının kullanımının yaygınlaGtırılması ve öğretmenlerin etkileGimli tahta kullanımlarının desteklenmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: EtkileGimli tahta, matematik Öğretmeni Kaynaklar Barak, M. (2007). Transitions from traditional to ICT-enhanced learning environments in undergraduate chemistry courses. Computers & Education, 48(1), 30-43 Beeland, W.D. (2002). Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help? Annual Conference of the Association of Information Technology for Teaching Education, Trinity College, Dublin. Brezinová, J. (2009). Interactive whiteboard in teaching English to young learners. YayınlanmamıG yüksek lisans tezi. Masaryk University, Brno, Czech Republic Cogill, J. (2002). How is interactive whiteboard being used in the primary school and how does it affect teachers and teaching. Türel, Y. K., & Demirli, C. (2010). Instructional interactive whiteboard materials: Designers' perspectives, Procedia Journal of Social and Behavioral Sciences, 9, 1437-1442.