Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.367, ss.48-62, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Examination on the View of School Administrators and Teachers to School Counselor (Psychological Counselor)

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, sa.3, ss.1387-1392, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of School Admınıstrators’ Delegatıon Levels of Authorıty on Teachers’ Behavıors of Work Engagement

International Journal of Eurasian Education and Culture, sa.13, ss.1428-1472, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Kayırmacılık Algıları ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.14, sa.33, ss.494-522, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Düzeyleri ile Okul Müdürlerinin Toksik Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.858-879, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Affedicilik Algıları ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.449-473, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğretmenlerin Kayırmacılık Algıları ile Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), sa.50, ss.167-197, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütsel Erdemlilik ile Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına göre İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.27, ss.617-652, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Toksik Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.52, sa.1, ss.225-249, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Örgütsel Erdemlilik Düzeyleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.205-226, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Eğitim Psikolojisi Dersi İle İlgili Görüşleri ve Önerileri: Nitel Bir Çalışma

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.46, ss.95-120, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adapting the Smoking Expectancy Scale for Adolescents (SESA) to Turkish Culture

Addicta, cilt.4, sa.2, ss.207-220, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının Etkili Konuşma Becerileri Üzerindeki Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.4, ss.47-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Denetime, Denetmene ve Denetlenene İlişkin Metaforik Algıları

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.23-58, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları

Kastamonu Education Journal, cilt.23, sa.1, ss.211-226, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Sinisizm Algılarının İncelenmesi

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.14, sa.52, ss.69-85, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Strategies Adopted by the Primary School Administrators in Removing the Deficiencies Related to the Education Training State of the Schools

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.37, ss.35-47, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Örgüt Kültürünün Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü

Turkish Journal of Educational Studies, cilt.1, sa.3, ss.27-62, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenler İçin Örgütsel Sessizlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.12, sa.43, ss.167-182, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsanı Kendi Yaşamının Öznesi Yapmaya Yönelik Kazanımların Hayat Bilgisi Programı Kapsamında İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi,, cilt.2, sa.2, ss.169-180, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Temizlik ve Hijyen Algıları

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.2, sa.2, ss.51-61, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okullarına Yönelik Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, sa.4, ss.2150-2161, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğrenci Algılarına Göre 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.18-29, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE ÖRGÜTSEL MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.105

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının Etkili Konuşma Becerileri Üzerindeki Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmaları Kongresi-ULEAD 2016, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.225-226

Eğitim Müfettişlerinin Uyması Beklenen Etik İlkeler

III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2014

Öğretmen Adaylarının Denetmene İlişkin Metaforik Algıları

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013

Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları

1. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2012

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Velileriyle Yaşadıkları Sorunlar

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Metodolojik Açıdan İncelenmesi

5. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

İnovasyon Yönetimi ve Değişim

İnovasyon Yönetiminde Stratejiler ve Süreçler, Prof. Dr. Münevver Çetin & Dr. İsmail Karsantık, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.61-82, 2020

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Personeli Ve Öğrencilerinin Rize Şehrine Yönelik Beklentileri Nitel Bir Çalışma

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, Ali Rıza Saklı, Editör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.341-363, 2017

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Ve Akademisyenlerinin Rize Şehrine Yönelik Algıları Ve Beklentileri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci veAkademisyenleri ile Rize Halkının KarşılıklıAlgı ve Beklentileri, ALİ RIZA SAKLI, Editör, Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDöner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Rize, ss.265-337, 2017

Diğer Yayınlar