Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ER'RİVAYE ES-SİYASİYYE VE'L-EYDULUCİYA

CUSUR, sa.3, ss.27-46, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Es-Sultatu el-Hâdia ve'l-Vağ'u ez-Zâif

Beleğâtu el-Cumhuri Mefahimun ve Tatbikâtun, Salah Havi & Abdulvahhap Sıddıkî, Editör, Shahrayar Books, Basra, ss.416-453, 2017

Temessülât el-Vatan fi'r-Rivayeti el-Cedide

Cemaliyâtu el-Kitabeti el-Cedideti, Mustafa Ed-Dab & Vasfî Yasin, Editör, El-Heyetu El-Mısriyyetu Li'l-Kitap, Kahire, ss.595-623, 2017

el-Rivaye el-Hadise Kırâetü'n-Nusûs ve Cemaliyât el-Telakki

Sts Kitap Ve Kırtasi Basım Yayın Dağıtım, Rize, 2016

Esvât Süleyman Fayyât

Sıhr-u es_Serdi, Cabir Asfur, Celal Emin, , Editör, El-Heyyetu'l-Mısrıyye El-Amme Li'l-Kitab, Kahire, ss.21-25, 2016

CEMALİYYATU'N-NAS DİRASAT Fİ'R-RİVAYE

El-Heyyetu'l-Mısrıyye El-Amme Li'l-Kitab, Kahire, 2015

et-Teharrur min Sultati'l-Umm fî Rivâyeti's-Serâb

Necîb Mehfûz mine'l-Cemâliyye ile'n-Nûbel, Usâme el-Elfî, Editör, El-Hey'etu'l-Mısriyye El-'Âmme Li'l-Kitâb, El-Kâhire, ss.31-47, 2012

RİVAYETU'S-SİRA EZ-ZATİYYE

El-Heyetu'l-Amme Li-Kusuri's-Sekafe, Kahire, 2011