Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An examination of the ethical dilemmas of school counsellors: opinions and solution recommendations

JOURNAL OF PSYCHOLOGISTS AND COUNSELLORS IN SCHOOLS, vol.31, no.1, pp.76-93, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Öğrenci Haklarına İlişkin Bilgi Düzeyleri

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, vol.12, no.2, pp.751-771, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarılarının İncelenmesi

Kosova Eğitim Araştırma Dergisi (kerjournal), vol.2, no.2, pp.16-42, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Eğitimle İlgili Başvuruların İncelenmesi

Kosova Eğitim Araştırma Dergisi (kerjournal), vol.2, no.2, pp.65-79, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Salgın Sürecinde İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi Dersini Seçen Öğrencilerin Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Hakkındaki Görüşleri

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, vol.4, no.7, pp.381-402, 2021 (Other Refereed National Journals)

Okul Müdürlerinin Görevlerini Yerine Getirirken Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri

Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.65-79, 2021 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesine Yönelik Hikâye Kitaplarının Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.1-14, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Examination of the Ministry of National Education Schools Manager Appointment System in the Context of Education Management Graduate Education

Kosovo Educational Research Journal, vol.2, no.1, pp.1-19, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Case Study Method from Teaching Principles and Methods in Safahat

Kosovo Educational Research Journal, vol.2, no.1, pp.36-54, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Cezaevlerinde Uygulanan Eğitim Politikaları

Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.42-53, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Okul Yöneticilerinin Zenginleştirilmiş Kütüphanelerin Etkililiği ÜzerineGörüşlerinin İncelenmesi

Kosova Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.51-70, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gerçekleştirme Düzeyleri (Rize Örneği)

Kosova Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-17, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Rollerini Yerine GetirmeDüzeyi

Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi, vol.1, no.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Safahat’tan Günümüz İnsan Hakları Eğitimine Yansımalar

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.15, no.2, pp.1267-1285, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Policy on Teacher Employment Model in Turkey: Contracted Teachers

International Journal of Educational Methodology, vol.5, no.4, pp.671-682, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Orhun Yazıtlarının Egitim Bilimleri Açısından Incelenmesi

Recep TayyipErdogan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.8, pp.296-312, 2018 (Other Refereed National Journals)

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.31, pp.4794-4802, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İNSAN HAKLARINA YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM: TELAFİ TEORİSİ VE EĞİTİM

Socıal Sciences Studies Journal, vol.4, no.25, pp.5458-5464, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ödev Kavramı Açısında Yaşam Hakkı

Turan-Sam, pp.401-408, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitimde Çocuk Hakları Eğitimi Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.219-244, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

EĞİTİM HUKUKU AÇISINDAN AHİLİK AHI COMMUNITY FROM THE POINT OF EDUCATIONAL LAW

Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi, vol.8, no.32, pp.305-311, 2016 (International Refereed University Journal)

TÜRK YÖNETİM/ EĞİTİM YÖNETİMİ TARİHİ AÇISINDAN YÖNETİM/ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİMİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi, vol.8, no.31, pp.140-149, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Türkiye de Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği Politikaları

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.13, pp.97-108, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Eğitim Politikalarının Analizi

Gönül, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Pre-Service Teachers’ Level of Knowledge and Exercise Their Rights as Student

TURKISH JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.2, no.1, pp.1-14, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin Çocuk Haklarını Kullanmaları

adnan menderes üniversitesi eğiti bilimleri dergisi, vol.3, no.3, pp.37-53, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Prizren Eğitim Fakültesi 3.Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması/ Staj Deneyimi

Bal-Tam Türklük Bilgisi, vol.5, no.10, pp.220-246, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kosova Eğitim Sistemi ve Türkiye Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması

Karadeniz Araştırmaları, no.18, pp.107-126, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çoklu Zekanın Eğitimde Uygulaması (Prizren Eğitim Fakültesi Türkçe Sınıf Öğretmenliği Bölümü Örneği)

Bal-Tam Türklük Bilgisi, vol.2, no.7, pp.139-182, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kosova’xxda Türk Eğitim Kurultayları

Bal-Tam Türklük Bilgisi, vol.2, no.6, pp.89-106, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STUDENT ACHIEVEMENTS IN YUNUS EMRE'S LITERARY WORK RISALETU'N-NUSHIYYE

IKSAD 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES October 9-10, 2021 / Ankara, TURKEY, Ankara, Turkey, 9 - 10 October 2021, vol.7, pp.177-188

Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ Adlı Eserinde Yeni İnsan Hakları

Kabulünün 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 12 March 2021, pp.356-364 Sustainable Development

Okul Yöneticilerinin Zenginleştirilmiş Kütüphanelerin Etkililiği Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Araştırmalar Kongresi (ICIRE 2020), 26 - 27 December 2020

Ortaokul Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimlerin Etkililiğine İlişkin Görüşleri

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2019), 16 - 20 October 2019

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA YAPILAN EĞİTİMLE İLGİLİBAŞVURULARIN İNCELENMESİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (25-28 Nisan 2019, Rize), 25 - 28 April 2019

Öğretmen Eğitiminde Klinik Danışmanlık Modeli Uygulamaların Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018

Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemlerin İncelenmesi: Görüşler ve Çözüm Önerileri

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, SAMSUN, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (Mebim) ‘’Alo 147’’ Üzerine Bir İnceleme (Rizeİli Örneği)

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018

Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticileri Ve SözleşmeliÖğretmenlerin Görüşleri

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim veSosyal Bilimler Sempozyumu27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 27 - 30 June 2018

Ali Bin Hüseyin el-Amasi‟nin “Tariku‟l Edeb” Adlı Eserinin Günümüz Eğitim Bilimleri Açısındanİncelenmesi

Uluslarası Amasya Alimleri Sempozyumu, Amasya, Turkey, 21 - 23 April 2017, vol.2, pp.267-278

Çağın İnsan Hakları İhlalleri Karşısında Eğitim

Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 6 - 07 May 2014, vol.1, pp.59-86 Sustainable Development

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde A. Tevfik İleri

Tevfik İleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 22 - 24 May 2014, vol.1, no.10, pp.215-225

Books & Book Chapters

İnsan Haklarında Güncel Sorunlar

in: İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Zihni Merey, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.62-75, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde Çocuğa Tanınan Haklar

in: Children's Rights with an Interdisciplinary Approach, Erdem Hareket, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.75-98, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Öğretmenlerin Hakları ve Sorumlulukları

in: Eğitim Hukuku, Tufan Aytaç, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.99-124, 2020

Vatandaşlık İle İlgili Temel Kavramlar

in: Vatandaşlık Bilgisi, Zihni Merey, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-14, 2019

İnsan Hakları ve Demokrasi Değerleri

in: Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik, Mustafa Ergün, Nermin Karabacak, İsa Kormaz, Mehmet Küçük, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.195-216, 2018

Türk Eğitim Mevzuatı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: Prof.Dr. Emine Akyüz’xxe ArmağanAkademisyenlikte 50 Yıl, Prof.Dr. Yasemin Karaman Kepenekci- Yrd.Doç.Dr. Pelin Taşkın, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.370-380, 2018

Suça Sürüklenen Çocukların Hakları

in: Çocuk Hakları, Zihni Merey, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.255-276, 2018 Sustainable Development

Hukuk

in: Vatandaşlık Bilgisi, Merey Z., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.13-26, 2017

Eğitimin Hukuksal Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Hasan Basri Memduhoğlu-Kürşat Yılmaz, Editor, APegem Akademi, 2017

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ POLİTİKALARI

in: Dünyada ve Türkiye'de Üniversite, "Tozlu, N., Taşdelen, V. ve Önal, M.", Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.399-419, 2016

ADAY ÖĞRETMENLERİN YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: Dünyada ve Türkiye’de Üniversite, 'Tozlu, N., Taşdelen, V, ve Önal, M.", Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.349-377, 2016

TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE KIZ ÇOCUKLARI VE KADIN EĞİTİMİNİN YERİ

in: TÜRK DÜNYASINDA KADIN ALGISI, Şayan, A. ve Kayhan, S., Editor, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, pp.163-172, 2016

Türk Eğitim Sisteminin Yasal Temelleri

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Memduhoğlu H.B.; Yılmaz, K., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.25-44, 2016

Türk Eğitim Sisteminin Yasal Temelleri

in: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Memduhoğlu H.B. Yılmaz, K., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.25-44, 2016

ADAY ÖĞRETMENLERİN YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: Dünyada ve Türkiye de Üniversite, ’xxTozlu, N., Taşdelen, V, ve Önal, M.”, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.349-377, 2016

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ POLİTİKALARI

in: Dünyada ve Türkiye de Üniversite, ”Tozlu, N., Taşdelen, V. ve Önal, M.”, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.399-419, 2016

Türk Eğitim Tarihinde Kız Çocukları ve Kadın Eğitiminin Yeri

in: Türk Dünyasında Kadın Algısı, Şayan Ulusan-Shurubu Kayhan, Editor, Manisa Celal Bayar Ün. Yayınları, Manisa, pp.163-172, 2016

Bolonya Beyannamesi ve Kosova Eğitim Sistemi

in: Tarih Boyunca Avrupa Kavşağı Kosova, Osman Baymak, Editor, Bay Yayınları, Prizren, pp.335-360, 2008

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİMSİSTEMİ’NİN UYUMU

in: ÖĞRETMENİN dÜNYASI, Ali Murat SÜNBÜL, Editor, Mikro Basım Yayım, Ankara, pp.109-128, 2005

Other Publications