Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Selecting the best supplier at a steel-producing company under fuzzy environment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol.88, pp.1345-1361, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier

Selecting appropriate ERP software using integrated fuzzy linguistic preference relations fuzzy TOPSIS method

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, vol.9, no.3, pp.433-449, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier

EFFICIENCY MEASUREMENT IN CAYKUR FACTORIES WITH FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.31, no.2, pp.369-381, 2016 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

BİR TOPTAN GIDA İŞLETMESİNDE BÜTÜNLEŞİK SHANNON ENTROPİ-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE NAKLİYE FİRMASI SEÇİMİ

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.199-216, 2015 (SCI-Expanded)

AB ÜLKELERİ’NDE BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ AĞIRLIK-TOPSIS YÖNTEMİYLE AR-GE PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.77-95, 2013 (SCI-Expanded)

Kamu şeker fabrikalarında etkinlik ölçümü: VZA-Malmquist TFV uygulaması

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, pp.49-64, 2012 (SCI-Expanded)

DEMİRYOLLARINDA SÜPER ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Yktisadi ve Ydari Bilimler Fakültesi, vol.27, no.1, pp.29-45, 2012 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

İki Sınırlı Vza Tabanlı Malmquıst Verimlilik Endeksi Yöntemiyle Iso500 Firmalarında Dinamik Verimlilik Ölçümü

Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Seçilmiş Ülkelerin Yenilik Performanslarının Bütünleşik CRITIC-EVAMIX Yöntemleriyle Ölçümü

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.17, no.4, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Bulanık Malmquist Verimlilik Endeksi ile Dinamik Etkinlik Ölçümü: ÇAYKUR Örneği

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Measuring logistics performance of OECD countries via fuzzy linear regression

JOURNAL OF MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS, vol.24, pp.177-186, 2017 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ÇKKV ile Performans Ölçümü BİST Uygulaması

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.1, pp.127-147, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Toptan Gida İşletmesinde Bütünleşik Shannon Entropi Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Nakliye Firmasi Seçimi

Uludağ üniversitesi İİİBF dergisi, vol.34, no.1, pp.199-216, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Ege Akademik Bakış, vol.13, no.4, pp.449-459, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

AB Ülkelerinde Bütünleşik Entropi Ağırlık Topsis Yöntemiyle Ar Ge Performansının Ölçülmesi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.77-95, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Demiryollarında Süper Etkinlik Ölçümü Türkiye Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.29-45, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dünya Havacılık Sektöründe Etkinlik Ölçümü: İki Sınırlı VZA Uygulaması

Birinci Uluslararası Sosyal Ve BeşeriBilimler Araştırmaları Sempozyumu(Usbbas), 1 - 04 July 2020

Ölçüt Odaklı Veri Zarflama Analizi ile ISO 500 Firmalarında Etkinlik Ölçümü

ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), 17 - 19 April 2019

Bulanık Todım Yöntemiyle Gıda Sektöründe Tedarikçi Seçimi

ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), 17 - 19 April 2019

BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BİLİŞİM FİRMALARINDA ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.278-285

Bulanık Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Bilişim Firmalarında Etkinlik Ölçümü

ULUSLARARASI KATILIMLI16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.278-283

Bulanık Shannon Entropi Yöntemiyle Veri Zarflama Analizi’nde Kullanılacak Girdi-Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.53

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA İÇİN HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

1.ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.176-181

Performans Ölçümünde Kriter Ağırlıklandırma için Hedef Programlama Yaklaşımı

1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.178-182

Books & Book Chapters