Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mürsel Hadis Kavramının Gelişiminde İbnü’s-Salâh’ın Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.242-263, 2019 (Other Refereed National Journals)

SÜNNET VE BİD’ATIN MAHİYETİNE FARKLI BİR BAKIŞ

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.13, pp.163-184, 2018 (Other Refereed National Journals)

Allah'ın Düşmanının kızı: Bir Metin Tenkidi Örneği

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.235-248, 2015 (Other Refereed National Journals)

Müslim in Sahihine Yapılan En Eski Tenkit

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kaderiye ve Mürcie ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi

Hadis Tetkikleri Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Mevdûdî’nin Hadisle İlgili Görüşleri ve Hadis Tahlilleri Üzerine

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.8, pp.13-52, 2003 (Other Refereed National Journals)

Hadislerde Efdaliyet Anlayışına Dair

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakiltesi Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

Batelyevsî’ye Göre Hadiste Ortaya Çıkan İhtilafların Sebepleri

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.5, pp.135-154, 2003 (Other Refereed National Journals)

Hadiste İllet Ümmetle İlgili Bir Hadisin Değerlendirilmesi

ÇÜ İlahiyat Fak. Der., vol.2, no.2, pp.41-73, 2002 (Other Refereed National Journals)

Yabancı Dilde Yayınlanan Bazı Hadis Makaleleri

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.1, no.2, pp.55-63, 2002 (Other Refereed National Journals)

Bazı Yeni Sünnet Tanımları Üzerine

Divan, vol.7, no.12, pp.95-160, 2002 (Other Refereed National Journals)

Hadislerin Anlaşılmasında Belâgat İlminin Önemi

Dinî Araştırmalar, vol.4, no.12, pp.125-145, 2002 (Other Refereed National Journals)

Hadislerin Anlaşılmasında Mecaz Bilgisi: eş-Şerîf er-Radî ve el-Mecâzâtü’n-Nebeviyye

EKEV Akademi Dergsi, vol.3, no.2, pp.175-189, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Peygamber in Sünneti Tabiri ile İlgili Oryantalist bir Yaklaşıma Oryantalist Bir İtiraz

Oryantalizmi yeniden Okumak Batıta İslam çalışmaları, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2002, pp.229-247

Books & Book Chapters

Yolda Olabilmek Yolda Kalabilmek

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2020

Fıkıh ve Hadis

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2020

Akıl ve Nakil

Rağbet, İstanbul, 2019

Hadis Fetvaları

Rağbet, İstanbul, 2017

Hadis Tarihi ve Usulü

STS Kitap Kırtasiye, Ankara, 2017

Hz. Muhammed, Hayatı ve Risaleti

İz Yayıncılık, İstanbul, 2016

Kadınla İlgili Hadisler

İnsan Yayınları, İstanbul, 2015

Tüm Yönleriyle Akaid Hadisleri

İFAV yayınları, İstanbul, 2015

Hadis Tarihi ve Usulu

STS yayınları, Ankara, 2015