Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mürsel Hadis Kavramının Gelişiminde İbnü’s-Salâh’ın Rolü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.16, ss.242-263, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÜNNET VE BİD’ATIN MAHİYETİNE FARKLI BİR BAKIŞ

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.13, ss.163-184, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Allah'ın Düşmanının kızı: Bir Metin Tenkidi Örneği

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.235-248, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müslim in Sahihine Yapılan En Eski Tenkit

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaderiye ve Mürcie ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi

Hadis Tetkikleri Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevdûdî’nin Hadisle İlgili Görüşleri ve Hadis Tahlilleri Üzerine

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.8, ss.13-52, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadislerde Efdaliyet Anlayışına Dair

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakiltesi Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batelyevsî’ye Göre Hadiste Ortaya Çıkan İhtilafların Sebepleri

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.5, ss.135-154, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadiste İllet Ümmetle İlgili Bir Hadisin Değerlendirilmesi

ÇÜ İlahiyat Fak. Der., cilt.2, sa.2, ss.41-73, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dilde Yayınlanan Bazı Hadis Makaleleri

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.1, sa.2, ss.55-63, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Yeni Sünnet Tanımları Üzerine

Divan, cilt.7, sa.12, ss.95-160, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadislerin Anlaşılmasında Belâgat İlminin Önemi

Dinî Araştırmalar, cilt.4, sa.12, ss.125-145, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadislerin Anlaşılmasında Mecaz Bilgisi: eş-Şerîf er-Radî ve el-Mecâzâtü’n-Nebeviyye

EKEV Akademi Dergsi, cilt.3, sa.2, ss.175-189, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Peygamber in Sünneti Tabiri ile İlgili Oryantalist bir Yaklaşıma Oryantalist Bir İtiraz

Oryantalizmi yeniden Okumak Batıta İslam çalışmaları, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2002, ss.229-247

Kitap & Kitap Bölümleri

Yolda Olabilmek Yolda Kalabilmek

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2020

Fıkıh ve Hadis

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2020

Akıl ve Nakil

Rağbet, İstanbul, 2019

Hadis Fetvaları

Rağbet, İstanbul, 2017

Hadis Tarihi ve Usulü

STS Kitap Kırtasiye, Ankara, 2017

Hz. Muhammed, Hayatı ve Risaleti

İz Yayıncılık, İstanbul, 2016

Kadınla İlgili Hadisler

İnsan Yayınları, İstanbul, 2015

Tüm Yönleriyle Akaid Hadisleri

İFAV yayınları, İstanbul, 2015

Hadis Tarihi ve Usulu

STS yayınları, Ankara, 2015