Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Koronafobinin Karar Verme Tarzları ve İşe Bağlılık Üzerindeki Etkileri

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.39, no.3, pp.459-474, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Çalışma İlişkilerinin İş Yükü ve İş Tatmini Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.24, no.83, pp.363-377, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Müşteri Olarak Çalışanlar: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, no.3, pp.3690-3709, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU BİR UYGULAMA

Dicle Üniversitesi SBE Dergisi, no.16, pp.88-104, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kariyerin Önündeki Engel: MOBBİNG

PAGEV Plastik Dergisi, vol.23, no.127, pp.166-176, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Çalışanların İş Tutum ve Davranışlarının Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkileri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.47, pp.125-139, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

An Assessment of Account Service Quality from The Customer Perspective

European Journal of Scientific Research, vol.103, no.4, pp.598-609, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebe Meslek Mensuplarının İdeal Hizmet ve Mevcut Hizmet Kalitesi Algılarının Servqual Modeli ile Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.20, pp.593-604, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalışanların İşte Varolamama Sorununa Yönelik Bir Araştırma

International Conference on Global of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "GEORGIAN TECHNICAL UNİVERSITY-GTU", Tblisi, Georgia, 24 - 26 June 2022, pp.361-368

Örgütlerde Yaratımcı Bireyin Arttırılmasında Meslek Yüksekokullarının Rolü ve İnovasyon Katkısı

I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Çaycuma, Zonguldak, Turkey, 22 - 23 May 2014

Kurumsal İtibarın Örgütsel Kıvanç Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, 24-26 Mayıs 2012, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012

Girişimcilikte Bir Finasman Modeli Olan Melek Yatırımcı

I.Ulusal Girişimcilik Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 25 May 2007, pp.1-11

MeslekYüksekokullarına Sınavla ve Sınavsız Gelen Öğrencilerin Bazı Yapı Karşılaştırmaları

3.Ulusal Meslek Yüsekokulları Sempozyumu, Burdur, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.3

Books & Book Chapters

Effect of Emotional Contagion on The Team Performance

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business Volume V, Özçelik Özer, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.133-144, 2022

Examination Academic Performance Evaluation

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies– Volume IV, Adil Akıncı, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.395-404, 2021

Perakende Organizasyonu ve İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Perakende Yönetimi Stratejik Yaklaşım, Ustaahmetoğlu Erol, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.272-294, 2019

İŞLETMELERDE MOBBİNG

in: KLASİKTEN MODERNE İŞLETME YÖNETİMİNE BAKIŞ, C.GAZİ UÇKUN, Editor, UMUTEPE YAYINLARI, Kocaeli, pp.298-313, 2018

İşletmelerde Kriz ve Risk Yönetimi

in: Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, C.Gazi Uçkun, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.196-210, 2018