Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sahih Tevhid Anlayışını Teminde Fıkıh Usulünün Fonksiyonu

Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 07 November 2021, pp.190-198 Creative Commons License

Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî ve Tebyînü’l-Mehârim Adlı Eseri Çerçevesinde Dönemin Fıkhî Sorunları

Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, Amasya, Turkey, 21 - 22 April 2017, vol.1, pp.399-408 Creative Commons License

Hasan Çelebî ve Telvîh Hâşiyesi

Uluslararası Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2017 Creative Commons License

Taşköprîzâde’nin eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye’sinden Bir Fıkıh Tarihi Okuması: Başlangıcından XVI. Asrın Ortalarına Kadar Osmanlı Ulemâsının Fıkıh İlmi Eserleri

III. Uluslararası Şeyh Şa‘bân-ı Velî Sempozyumu (Kastamonu’da İlmî Hayat ve Kastamonu Âlimleri), Kastamonu, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.345-373 Creative Commons License

Kemâlpaşazâde’nin Tenkîh Eleştirisi

Osmanlı’da İlm-i Fıkıh: Âlimler, Eserler ve Meseleler, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2016 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Mehmed İzmirî

in: İslam Düşünce Atlası (5. Cilt), İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1850-1851, 2022

Bâkıllânî

in: İslam Düşünce Atlası (1. Cilt), İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.406-408, 2022

Fusûlü'l-bedâyî'

in: İslam Düşünce Atlası (3. Cilt), İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1106-1107, 2022

Mâzerî

in: İslam Düşünce Atlası (3. Cilt), İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.985-986, 2022

Molla Fenârî

in: İslam Düşünce Atlası (3. Cilt), İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1068-1070, 2022

Fıkıh Usulü (1-363. Maddeler: Kavramlar-Mahiyet-Gaye-Tarihçe-Kitap ve Sünnet Arasındaki Bazı Ortak Konular)

in: Ömer Nasuhi Bilmen Fıkıh Usulü, Kemal Yıldız-Hüseyin Okur-İlyas Yıldırım, Editor, Nizamiye Akademi, İstanbul, pp.15-152, 2021

İBN KUTLUBOĞA (ö. 879/1474)

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Eyüp BAŞ; Prof. Dr. Fat൴h ERKOÇOĞLU, Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.118-122, 2020

MOLLA HÜSREV (ö. 885/1480)

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Eyüp BAŞ; Prof. Dr. Fat൴h ERKOÇOĞLU, Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.125-127, 2020

İBNÜ’L-HÜMÂM (ö. 861/1457)

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Eyüp BAŞ; Prof. Dr. Fat൴h ERKOÇOĞLU, Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.115-118, 2020

Kemâlpaşazâde’nin Tenkîh Eleştirisi

in: Osmanlı’da İlm-i Fıkıh Alimler, Eserler, Meseleler, Mürteza Bedir, Necmettin Kızılkaya, Hüseyin Sağlam, Editor, İSAR Yayınları, İstanbul, pp.54-79, 2017 Creative Commons License

Other Publications

Fıkıh Usulü

Other, pp.279-432, 2021