Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilateral Fibula yerleşimli Non Hodking Lenfoma: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Turkey, 17 May 2022

Bilateral postpartum sakral yetmezlik fraktürü: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Turkey, 17 May 2022

Brakial Pleksopati ile Prezente olan Sinovial Sarkom: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Turkey, 17 May 2022

Kol ağrısı ile Prezente olan Pancoast Tümörü: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Turkey, 17 May 2022

POSTPARTUM SAKRAL STRES FRAKTÜRÜ: OLGU SUNUMU

Uluslararası Katılımlı 28. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 08 April 2021

ICA OKLÜZYONUNA BAĞLI AKUT ISKEMIK INMELI GERIATRIK HASTALARDA SOFIA®PLUS’IN ETKINLIĞI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİUluslararasI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISI Nöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ, İstanbul, Turkey, 14 - 16 February 2020, pp.24

VİTAMİN B12 DÜZEYİ İLE KRANİAL MORFOMETRİK ÖLÇÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 14 - 16 February 2020

VITAMIN B12 DÜZEYI ILE KRANIAL MORFOMETRIK ÖLÇÜMLER ARASINDAKI ILIŞKININ BELIRLENMESI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ UluslararasI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISI Nöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ, İstanbul, Turkey, 14 - 16 February 2020

ICA OKLÜZYONUNA BAĞLI AKUT ISKEMIK INMELI GERIATRIK HASTALARDA SOFIA®PLUS’IN ETKINLIĞI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ UluslararasI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISI Nöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ, Turkey, 14 - 16 February 2020

SAĞ SUBMANDİBULER EKTOPİK TİROİD DOKUSU DUAL BT BULGULARI

39. Ulusal Radyoloji Kongresi E-Posterler, Antalya, Turkey, 06 November 2019 - 11 November 2018, pp.1

PAROTİS BEZİ TÜMÖRLERİNİN TANISINDA PREOPERATİF BİYOPSİ SONUÇLARININ ETKİNLİĞİ

15. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, 7. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ VE 3. ULUSAL BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 April 2019

SAĞ SUBMANDİBULER EKTOPİK TİROİD DOKUSU DUAL BT BULGULARI

39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.211

SAĞ SUBMANDİBULER EKTOPİK TİROİD DOKUSU DUAL BT BULGULARI

39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.211

Evre dört kanser hastalarında hipofizer yetmezlik sıklığı

20.Ulusal İç Hastalıkları kongresi, Turkey, 11 - 14 October 2018 Sustainable Development

evre 4 kanserli hastalarda hipofizer yetmezlik sıklığı

20. ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018, pp.30 Sustainable Development

evre 4 kanserli hastalarda hipofizer yetmezlik sıklığı

20. ulusal iç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 October 2018, pp.30 Sustainable Development

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Aşil Tendonunun Kantitaif T2 (T2 star) ile değerlendirilmesi Ön çalışma Sonuçları.

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Turkey, 10 - 12 May 2018 Sustainable Development

UTERİN MİYOM EMBOLİZASYONU UYGULANMIŞ OLGUDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN MR VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.30-31

SEREBRAL KAVERNÖZ MALFORMASYONUN MR BULGULARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. OLGU ÖRNEĞİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.58-59

UTERİN MİYOM EMBOLİZASYONU UYGULANMIŞ OLGUDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN MR VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.30-31

AKCİĞER KANSERİNDE KAUDA EKUİNA METASTAZLARI, MRG BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.56 Sustainable Development

AKCİĞER KANSERİNDE KAUDA EKUİNA METASTAZLARI, MRG BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.56 Sustainable Development

SEREBRAL KAVERNÖZ MALFORMASYONUN MR BULGULARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. OLGU ÖRNEĞİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.58-59

UTERİN MİYOM EMBOLİZASYONU UYGULANMIŞ OLGUDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN MR VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.30-31

AKCİĞER KANSERİNDE KAUDA EKUİNA METASTAZLARI, MRG BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.204 Sustainable Development

SEREBRAL KAVERNÖZ MALFORMASYONUN MR BULGULARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. OLGU ÖRNEĞİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.206

VERTEBROPLASTİ İŞLEMİ KOMPLİKASYONLARININ KLİNİK BULGULAR İLE KORELASYONU

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş – Boyun Radyolojisi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018

SEREBRAL ANEVRİZMA TEDAVİ SONRASI GELİŞEN KOMPLİKASYON WATERSHAD ENFARKTI

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018

POSTPARTUM DÖNEMDE GELİŞEN VENÖZ TROMBOZ

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018

MASTİKATÖR KİTLE İLE PREZENTE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM PERİNÖRAL YAYILIM BULGULARI

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018

STROKE TEDAVİSİNDE MEKANİK TROMBEKTOMİNİN ETKİNLİĞİ

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, TÜRKİYE, Turkey, 16 - 18 February 2018

MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP1(HURLER HASTALIĞI) KRANİAL MRG BULGULARI

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018

Postpartum dönemde gelişen sinüs ven trombozu

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.46

Mukopolisakkaridoz Tip1 (Hurler Hastalığı) Kranial MRG bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.40

Stroke tedavisinde mekanik trombektominin etkinliği

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.36

MASTİKATÖR KİTLEYLE PRESENTE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM PERİNÖRAL TÜMÖR YAYILIM BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, Turkey, 16 - 18 February 2018

SEREBRAL ANEVRİZMA TEDAVİSİ SONRASI GELİŞEN KOMPLİKASYON WATERSHED İNFARKTI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, Turkey, 16 - 18 February 2018

Serebral anevrizma tedavisi sonrası gelişen komplikasyon watershed infarktı

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.36

Postpartum dönemde gelişen sinüs ven trombozu

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.46

Stroke tedavisinde mekanik trombektominin etkinliği

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.36

POSTPARTUM DÖNEMDE GELİŞEN SİNÜS VEN TROMBOZU

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 27. YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, Turkey, 16 - 18 February 2018

Vertebroplasti işlemi komplikasyonlarının klinik bulgular ile korelasyonu

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.18

Vertebroplasti işlemi komplikasyonlarının klinik bulgular ile korelasyonu

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.18

Mukopolisakkaridoz Tip1 (Hurler Hastalığı) Kranial MRG bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.40

Mukopolisakkaridoz Tip1 (Hurler Hastalığı) Kranial MRG bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.40

Serebral anevrizma tedavisi sonrası gelişen komplikasyon watershed infarktı

Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 16 - 18 February 2018, pp.36

Manyetik rezonansla belirlenmiş yumuşak damak-uvula hacminin uyku apnesi tanisindaki yeri

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

TRAVMADA SEREBRAL KONTÜZYONU BELİRLEMEDE SWI SEKANSININ ETKİNLİĞİ

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

İNTRAKRANİAL HEMORAJİK METASTAZIN SWI SEKANSI İLE SAPT ANMASI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017

TRAVMADA SEREBRAL KONTÜZYONU BELİRLEMEDE SWI SEKANSININ ETKİNLİĞİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.22

TRAVMADA SEREBRAL KONTÜZYONU BELİRLEMEDE SWI SEKANSININ ETKİNLİĞİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.22

MİKRODALGA ABLASYON UYGULANMIŞ RCC KİTLESİNİN MR İLE TAKİP SONUÇLARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.329

İNTRAKRANİAL HEMORAJİK METASTAZIN SWI SEKANSI İLE SAPTANMASI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.33

GENİŞLEMİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU MR BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.262

TRAVMADA SEREBRAL KONTÜZYONU BELİRLEMEDE SWI SEKANSININ ETKİNLİĞİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.265

İNTRAKRANİAL HEMORAJİK METASTAZIN SWI SEKANSI İLE SAPTANMASI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.322

GENİŞLEMİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU MR BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.11

GENİŞLEMİŞ VESTİBÜLER AKUADUKTUS SENDROMU MR BULGULARI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.11

İNTRAKRANİAL HEMORAJİK METASTAZIN SWI SEKANSI İLE SAPTANMASI

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.33

TİROİD KARSİNOMU TANILI OLGUDA BOYUNDA KİTLEİ ŞAŞIRTICI BİR SONUÇ

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLOZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017

YETİŞKİN HASTADA SAKRAL NÖROBLASTİK TÜMÖR

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLÖZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 26. YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.27

Pulvinar T1 Hiperintensitesinin Patognomonik Olduğu Hastalık Fabry Hastalığı

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1025

Pulvinar T1 Hiperintensitesinin Patognomonik Olduğu Hastalık Fabry Hastalığı

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1025

Yetişkin Hastada Sakral Nöroblastik Tümör

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.42

Tiroid Karsinomu Tanılı Olguda Boyunda Kitle. Şaşırtıcı Bir Sonuç

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1022

PULVİNAR T1 HİPERİNTENSİTENİN PATOGNOMOTİK OLDUĞU HASTALIK FABRY HASTALIĞI

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 17 February 2017

Brakial Arter Yoluyla Stroke Tedavisi

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1021

Pulvinar T1 Hiperintensitesinin Patognomonik Olduğu Hastalık Fabry Hastalığı

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1025

Pulvinar T1 Hiperintensitesinin Patognomonik Olduğu Hastalık Fabry Hastalığı

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.34

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLÖZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 26. YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.27

Tiroid Karsinomu Tanılı Olguda Boyunda Kitle. Şaşırtıcı Bir Sonuç

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.30

Brakial Arter Yoluyla Stroke Tedavisi

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1021

NADİR BİR OLGU ORTA KONKA BÜLLÖZADA RİNOLİT PARANAZAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 26. YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.27

Brakial Arter Yoluyla Stroke Tedavisi

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.31

Yetişkin Hastada Sakral Nöroblastik Tümör

Türk Nöroradyoloji Derneği 26. Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.1023

Yetişkin Olgularda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

DEV İNTRAKRANYAL LİPOM MR BULGULARI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

YETİŞKİN OLGUDA NADİR GÖRÜLEN DAKRİYOSİSTOSEL

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Glomus timpanikum MR ve MRA bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

İNSİDENTAL SAPTANAN RETROFARİNGEAL İCA OLGUSU

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

AMELANOTİK MELANOM METASTAZI PREZENTE OLAN MALİGN MELANOM OLGUSU

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

İnsidental olarak saptanan retrofarengeal İCA olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Amelanotik melanom metastazı ile prezente olan malign melanom olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

GLOMUS TİMPANİKUM MR VE MRA BULGULARI

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 21. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Pontoserebellar Vasküler varyasyonların 3D T2 MR ( Space Sekans ) ile Değerlendirilmesi.

ürk Manyetik rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 26 -28 Mayıs 2016., Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.97

Dev İntrakranyal Lipom; MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 26-28 Mayıs 2016., Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.95

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.97

Nadir Bir Anomali; Adenohipofiz hipoplazisi,infundibulum yokluğu, Nörohipofiz ektopisi, Mr bulgular

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.62-108

Glomus Timpanikum MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.107

Dev İntrakranyal Lipom; MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 26-28 Mayıs 2016., Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.95

İnsidental Saptanan Retrofaringeal İCA Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.96

İnsidental Saptanan Retrofaringeal İCA Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.96

Yetişkin Olguda Nadir Görülen Dakriyosistosel

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.97

Glomus Timpanikum MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.107

Amelanotik Melanom Metastazı Prezente Olan Malign Melanom Olgusu

Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.108

Pontoserebellar Köşe Vasküler Varyasyonların 3D T2 MR (Space Sekans) İle Değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği (TMRD) 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 May - 28 November 2016, pp.22

Nazal tıkanıklığı olan olgularda östaki tüpü paratubal yapıların MRG ile değerlendirilmesi

12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

NAZAL TIKANIKLIĞI OLAN OLGULARDA ÖSTAKİ TÜPÜ PARATUBAL YAPILARIN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Nadir bir tümör: Dev hücreli granülom MR-DWI bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

Primer parotis lenfoma Dual BT bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

PRİMER PAROTİS LENFPMA DUAL BT BULGULARI

25.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

PRİMER PAROTİS LENFOMA DUAL BT BULGULARI

TÜRK NÖRÖRADYOLOJİ DERNEĞİ 25. YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

NADİR BİR TÜMÖR: DEV HÜCRELİ GRANÜLOM MR-DWI BULGULARI

25.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016

Primer Parotis Lenfoma Dual BT Bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016, pp.3

Dev Hücreli Granülom BT, MR ve Diffüzyon Mr Bulguları

Türk Nöroradyoloji Derneği 25. Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Turkey, 19 - 21 February 2016, pp.6

Role of suscepitibility-weighted imaging in mild trabmatic brain injury

TURKRAD 2015 European Society of Emergency Radiology ESER Yıllık Bilimsel Toplantısı 2015, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2015

Olgu Sunumu: Nörosarkoidozis MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.144

Olgu Sunumu: Nörosarkoidozis MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.144

Olgu Sunumu: Nörosarkoidozis MR Bulguları

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, pp.144

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları”, Türk

Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Kallman Sendromu MR bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Nadir Bir Olgu: ICA Pssodoanevrizma MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.275

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.127

Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.275

Kallman Sendromu MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.309

Kallman Sendromu MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.309

Nadir Bir Olgu; ICA Psodoanevrizma, MR ve MRA Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.275

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.127

Kallman Sendromu MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.309

Konjenital Kolesteatom MR ve Diffüzyon MR Bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.127

Orbital hemanjioperisitom BT ve MRG bulguları

34. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 10 November 2013

Meme Kanserinin Multiple İntramedüller Kord Metastazı:MR Bulguları

34. radyoloji kongresi turkrad 2013, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013 Sustainable Development

Meme Kanserinin Multiple İntramedüller Kord Metastazı:MR Bulguları

34. radyoloji kongresi turkrad 2013, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2013 Sustainable Development

Meme Kanserinin Multiple İntramedüller Kord Metastazı:MR Bulguları

34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2013, pp.674 Sustainable Development

Majör Kranial Ano alilerin Prenatal Ultrason Bulguları

32. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

İnfantil Polikistik Böbrekli İki Olgunun Ultrason ve MR Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.510

Tanotoforik Displazi ve Prenatal Ultrason Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.620

Komplet Testiküler Feminizasyon: Ultrason ve MR bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

İnfantil Polikistik Böbrekli İki olgunun Ultrason ve MR Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Hidranensefali: Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Tanotoforik Displazi ve Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Majör Kranyal Anomalilerin Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Komplet Testiküler Feminizasyon: Ultrason ve MR Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.612

Hidranensefali: Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Majör Kranyal Anomalilerin Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

İkiz gebelikte tek fetüste sakrokoksigeal teratom:Prenatal US

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.360

Akrani: 8 Olguda Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Akrani: 8 Olguda Ultrason Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.508

Hidranensefali: Prenatal Ultrason Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.513

Tanotoforik Displazi ve Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Akrani: 8 Olguda Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Hidranensefali: Prenatal Ultrason Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

İnfantil Polikistik Böbrekli İki olgunun Ultrason ve MR Bulguları

32. radyoloji kongresi turkrad 2011, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

Majör Kranial Anomalilerin Pranatal Ultrason Bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011, pp.1174

BRAKİAL ARTER YOLUYLA STROKE TEDAVİSİ

26.YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİS, İstanbul, Turkey, 17 February 2017 - 19 February 1017

Metrics

Publication

409

Citation (WoS)

81

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

92

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

31

H-Index (Scholar)

2

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals