Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Divan Şiirinde Yardım Talep Etmenin Edebi Tür Olarak Terennümü: Meded-Nâmeler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED), vol.1, no.1, pp.51-75, 2021 (Other Refereed National Journals)

Âşıklar Öldü Maşuklar Kaf Dağında Günümüz Aşklarının Serencâmı

Ay Vakti, no.186, pp.24-27, 2020 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atebetü’l-Hakâyık’ı Okumak

Yeni Türkiye, vol.25, no.106, pp.103-109, 2019 (Other Refereed National Journals)

Divan Şiirinde ‘Gönül’ Kavramının Redif Bağlamında Kazandığı Anlamlar Üzerine Bir Değerlendirme

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, vol.4, pp.474-490, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde Dinî ve Edebî Kaynaklar

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.12, pp.33-43, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sine Yazılmış Bir Nazire: Yûsuf Bin Sultan Şah’ın Muhammediye’si

Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, vol.4, no.8, pp.65-83, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Osmanlının Manevi Mimarlarından Emir Sultan’ın Halifesi Nimetullah Efendi ve Şiirleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.649-670, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bir Şairnâme Örneği Olarak Süheylî’nin Gülşen-i Şuarâ Adlı Kasidesi ve Bu Kasidede Yer Alan Türk, Arap ve Fars Şairleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.42, pp.273-302, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Nüktedan Şair Hamâmîzâde İhsan ve Divanındaki Mizahi Manzumeleri

Karadeniz Araştırmaları - Journal Of The Black Sea Studies, vol.2017, no.53, pp.189-204, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İbrahim Gülşenî ve Kıdemnâme Adlı Tasavvufî Mesnevisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.59, pp.119-154, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Divan Şairlerinin Gözüyle Fars Şairi Ömer Hayyâm

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.4, pp.30-40, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Tür ve Tarz Çeşitliliği Açısından Zengin Bir Divan: Süheylî Dîvânı

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.3, pp.423-450, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kasabalı Dülekzâde Mehmed Nûrî Efendi ve Bazı Şiirleri

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.141-164, 2011 (National Refreed University Journal)

Mardinli Ömer Şevki Efendi ve Türkçe Divanı

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies, vol.1, no.1, pp.49-60, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Safî Mustafa Efendi’nin Gülşen-i Pend Mesnevisinde Din Görevlilerine Nasihatleri

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, no.1, pp.242-250, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Nev’î Divanı’nda Mûsikî Terimleri

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, no.2, pp.179-193, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Nâlî Mehmed’in “Tuhfetü’l-Emsâl” Mesnevisinin Tenkitli Basımına Dair

Manisa CBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.85-87, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

20. Yüzyıl Divan Şairlerinden Veysel Öksüz’ün “Kızım” Redifli Manzumesi Bağlamında Gençliğe Öğütleri

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Kars, Turkey, 22 - 23 October 2020

Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Atabetü’l-Hakâyık’ı Okumak

Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu (28-30 Haziran 2018 Ankara), Turkey, 28 - 30 June 2018

Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde İslami ve Edebi Kaynaklar

Atebetü’l Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 June 2018

16. Asır Şairlerinden Hüdâyî-i Kadîm’in Pendnâme Türündeki Kasidesi Üzerine Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (9-11 Mart 2018 Mardin), Adıyaman, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.310-311

18. Yüzyıl Nasihatnâmelerinden Gülşen-İ Pend Mesnevisinde Hattâtlara Sunulan Nasihatler

Osmanlı’dan Günümüze Kur’ân ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.525-541

Klasik Türk Edebiyatı Metinleri Üzerinde Yapılmış Mukayese Çalışmaları

Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), Ordu, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.520-527

Kasabalı Nuri Efendi ve Destanları

Manisa Şehri Bilgi Şöleni, Bildiriler, Manisa, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.254-276

Books & Book Chapters

Fethin Rüyası -Osmanlı Şiirinde- Ayasofya

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2021

Mutasavvıf: Kösec Ahmed Dede

in: Trabzon’un Kültürel Yüzü-100 Biyografi, Muhsin Kalkışım,Yavuz Bayram,Mehmet Sait Çalka,Muzaffer Başkaya,Mehmet Fatih Gökçek,İlhan Gök, Editor, Buhara Yayınları, İstanbul, pp.291-297, 2020

Şâir Bir Âlim: Çizmeci-zâde Hüseyin Hüsnü Efendi

in: Trabzon’un Kültürel Yüzü-100 Biyografi, Muhsin Kalkışım,Yavuz Bayram,Mehmet Sait Çalka,Muzaffer Başkaya,Mehmet Fatih Gökçek,İlhan Gök, Editor, Buhara Yayınları, İstanbul, pp.129-135, 2020

Klasik Türk Şiirinde Tuyuğ

Kriter Yayınevi, İstanbul, 2019

Divan Şiirinde Rubâî

Kriter Yayınevi, İstanbul, 2015

Safî Mustafa Efendi’nin Osmanlı Esnaf ve Sanatkarlarına Nasihatleri

in: Ahilik, Baki ÇAKIR; İskender GÜMÜŞ, Editor, Kırklareli Üniversitesi Yayınları, Kırklareli, pp.79-96, 2011

Şuara Tezkirelerine Göre Mardinli Divan Şairleri

in: Makalelerle Mardin IV (Önemli Simalar-Dini Topluluklar), İbrahim Özcoşar, Editor, İmak Ofset Basım Yayın, İstanbul, pp.59-76, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications