Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ÇİN’DEN YAPILAN İTHALATIN TÜRKİYE’DEKİ FİRMALARIN PERFORMANSINA ETKİSİ: İSO 1000 ARAŞTIRMASI

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.82, pp.1-41, 2017 (SCI-Expanded) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

The Moderator Effect of The Internal Control System on The Financial Success of Corporate Governance

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.8, no.2, pp.311-335, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’deki Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Fraktal Piyasa Hipotezinin Testi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.40, no.2, pp.316-342, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Ülkelerinde İnovasyon ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.40, no.3, pp.472-493, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Return and volatility spillover effects between the Turkey and the Russia stock market

JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.37, no.4, pp.456-470, 2021 (ESCI) Sustainable Development identifier

BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.99-122, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNİN BOYUTLARININ İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.8, no.16, pp.161-182, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Rekabetin Türk Mevduat Bankalarının Performansına Etkisi

Bankacılar Dergisi, no.110, pp.75-93, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL CAUSALITY ANALYSIS FOR OECD COUNTRIES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.6, no.2, pp.471-484, 2019 (ESCI) Sustainable Development identifier

Borsa Istanbul Tourism Index Volatility: Markov Regime Switching Arch Model

Journal of Yaşar University, vol.14, pp.18-24, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE ENTEGRE RAPORLAMA GÖSTERGELERİNDE İŞLETMELER ARASI FARKLILIKLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.32, pp.114-142, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

TRADE OPENNESS, FINANCIAL OPENNESS, AND FINANCIAL DEVELOPMENT IN EUROZONE: EVIDENCE FROM DYNAMIC PANEL DATA

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.7, no.14, pp.1-17, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

TASARRUFLAR VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, pp.207-226, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bina Maliyet Oranı ve Bina Güçlendirme Maliyetini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.51, pp.151-174, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

BİNA MALİYET ORANI VE BİNA GÜÇLENDİRME MALİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.51, pp.151-174, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.39-59, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.39-59, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ SEKTÖRLERE VE YILLARA GÖRE ANALİZİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.17-32, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.85-103, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki

ULUSLARARASI EKONOMİ VE YENİLİK DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.85-103, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Yıkım ve Yeniden Yapım Maliyetlerini Etkileyen Faktörlerin Bina Maliyet Oranı Açısından Önemi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.395-412, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk İmalat Sanayinde Risk ve Performans Arasındaki İlişki

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.32, no.1, pp.29-56, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Firm Value and External Financing Needs

International Journal of Economics and Finance, vol.9, no.6, pp.69-81, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.14, pp.177-200, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

“Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü: Türkiye Örneği

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, no.22, pp.1-23, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsallaşma Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.27, pp.21-50, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Effect of Bank Capital on Profitability and Risk in Turkish Banking

International Journal of Business and Social Science, vol.5, no.1, pp.252-271, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Improvement of Private Pension System in Turkey and Measurement of Its Efficiency with DEA

International Journal of Economics and Finance, vol.5, no.11, pp.163-173, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Noninterest (Nonprofit) Income and Financial Performance at Turkish Commercial and Participation Banks

International Business Research, vol.6, no.1, pp.106-117, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

KOBİ’lerin Borçlanma Yapılarına Ampirik Bir Bakış

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.119-138, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

KOBİ’lerin Finansal Yapıları Üzerine Ampirik Bir Araştırma

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, no.494, pp.78-86, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebe Meslek Elemanlarının Genel Özelliklerinin E-Muhasebe Uygulamaları Üzerine Etkileri: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.119-133, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sermaye Bütçelemesi Uygulamaları: Türkiye’de Özel Hastaneler Üzerinde Ampirik Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.8, no.1, pp.129-139, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

KOBİ-Banka İlişkileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.40, no.1, pp.75-90, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

KOBİ Yöneticilerinin İş Ahlakı Algılamaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.13, no.43, pp.37-48, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Gümrük Birliği Sürecinde Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilmesi

VERİMLİLİK DERGİSİ, no.133, pp.51-66, 2000 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Ülkelerınde İnovasyon ve Ihracat Arasında Uzun Dönemlı İlişki

ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, Artvin, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.100-108

Avrupa Ülkelerinde Banka Sorunlu Kredilerinin Sürdürülebilirliği

ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, Artvin, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.402-410

Rekabetin Türk Mevduat Bankalarının Performansına Etkisi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.284-293

Türkiye’de Banka Grupları Kârlarının Yakınsaması

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.381-390

Türk Katılım Bankacılığı Sektörü Kârlılığının Sürekliliği

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.322-330

Türkiye’de Kredi Mevduat Oranlarının Bölgelerarası Yakınsaması

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.6, pp.201-210

Finansal Gelişme ve Büyüme: OECD Ülkeleri Örneğinde Panel Nedensellik Analizi

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.351-364

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDA YER ALAN AÇIKLAMALARIN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ

5. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.200-212 Sustainable Development

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi’nin Piyasa Etkinliği

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.49

Etik Skandalların Üniversite Öğrencilerinin Etik Algılarına Etkisi: Enron Örneği

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.107

Türk Bankacılık Sistemi Kârının Kalıcılığı

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.128

Türkiye’deki Katılım Bankalarının AHS ve TOPSIS Yöntemleri ile Finansal Performansı: CAMELS Oranları

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi 17, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, vol.1, no.1, pp.33-49

Katılım Bankalarının Teknik ve Ölçek Etkinlikleri

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi 17, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, vol.1, no.1, pp.50-59

Firm Size As Determinants of Corporate Growth in the Turkish Manufacturing Firms

Innovation And Global Issues In Social Sciences 2017, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1240-1249

Research, Development, and Firm Growth: Evidence from Turkey

IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/Bulgaria, Russe, Bulgaria, 8 - 09 April 2017, pp.287-297

KÜRESEL FİNANSAL KRİZ SONRASI TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ ETKİNLİKLERİ

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.6, pp.329-340

TÜRKİYE’DEKİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ HİSSE SENEDİ DEĞERİ VE SÜPER ETKİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 22 - 23 August 2016, pp.1-10 Creative Commons License

Türkiye’deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Etkinlik Analizi

3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.4, no.1, pp.1-7

Türk İmalat Sanayinde Performans İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişkisi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.699-708

Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişki

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.699-708

Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişki

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.717-726

KOBİ’lerin İhracat Darlığı Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği

Orta Anadolu Kongresi-1 (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansman ve Pazarlama Sorunları Kongresi), Nevşehir, Turkey, 18 - 21 October 2001, pp.213-222

Books & Book Chapters

CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN STOCK MARKET AND REAL SECTOR IN TURKEY: A CROSS CORRELATIONFUNCTION APPROACH

in: CURRENT RESEARCHES IN MONEY AND CAPITAL MARKETS, Murat Berberoğlu, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.47-80, 2020

AĞRI İLİ KONUT TALEBİ ÜZERİNDE KONUT FİYATININ VE KREDİ FAİZ ORANININ ETKİLERİ

in: AĞRI AKADEMİK MAKALELER III, Ömer ÇINAR, AYDEMİR Mustafa, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.29-47, 2020

Dynamic Volatilty Spillover between Stock Exchange and Interbank Market after the Global Crisis in Turkey

in: Dynamic Optics in Economics: Quantitative, Experimental and Econometric Analyses, Hale Kırer and Silva Lecuna, Editor, PETER LANG, Berlin, pp.77-97, 2020

BANKA HİSSE SENETLERİ VOLATİLİTESİNDE ASİMETRİK ETKİ

in: Finansal Piyasalar Üzerine Güncel Araştırmalar, Uğur UZUN Murat BERBEROĞLU, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.43-71, 2019 Creative Commons License

OECD Ülkelerinde Emeklilik Fon Yatırımlarının Belirleyicileri

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER CİLT-I, Yalçın A., Editor, Akademisyen Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.41-54, 2018 Creative Commons License

FACTORS AFFECTING THE BUILDING RETROFITTING OR REPLACEMENT DECISION: ISTANBUL CASE

in: Current Debates in Sustainable Architecture, Urban Design & Environmental Studies, Doğan A. ve Gönüllü G., Editor, Ijopec Publication Limited, İstanbul, pp.13-30, 2018 Creative Commons License

OECD Ülkelerinde Emeklilik Fon Yatırımlarının Belirleyicileri

in: İktisadi ve İdari Bilimler Cilt: I, Az, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.41-54, 2018

FACTORS AFFECTING THE BUILDING RETROFITTING OR REPLACEMENT DECISION:ISTANBUL CASE

in: Current Debates in Sustainable Architecture, Urban Design Environmental Studies, Aslı Doğan, Günay Gönüllü, Editor, IJOPEC Publication Limited, Londrina, pp.13-30, 2018

Finansal Tablolar Analizi

Celepler Matbaacılık Basın Yayın Ve Dağıtım, Trabzon, 2017