Publications & Works

Articles Published in Other Journals

2005 2015 Yılları Arasında Argümantasyon Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.4, no.2, pp.141-154, 2016 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Teaching Environments Created by Pre-service Science Teachers

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.9, pp.2055-2060, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tendencies in Studies Done With Science Teacher Candidates in Turkey

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.9, no.45, pp.523-526, 2016 (Other Refereed National Journals)

Fen bilimleri öğretmenlerinin eleştirel düşünmeye yönelik görüşlerinin belirlenmesi

D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.66-95, 2015 (National Refreed University Journal)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.24, pp.66, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi: Rize İli Örneklemi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.45-70, 2013 (National Refreed University Journal)

Yaratıcı Drama Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumlarına ve Utangaçlık Düzeylerine Etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.6, pp.37-52, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

YARATICI DRAMA UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMAYA YÖNELİK TUT

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, pp.37-52, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Argümantatif metin giriş yönergelerinin oluşturulan metinlerin kalitesine etkisi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 4 - 06 October 2018

Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarında tartışma uygulamalarının kullanılmasına yönelik görüşleri

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.1

Fen bilgisi öğretmen adaylarının oluşturdukları argümanların doğası

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Deney Föyü Hazırlama Yeterliliklerinin İncelenmesi

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.639-648

Öğrenme Ortamlarında Argümantatif V-Diyagramlarının Kullanımı: Nükleer Santraller Örneği

2th International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017

Argümantasyona Dayalı Öğrenme Ortamlarında Rol Oynama Tekniğinin Kullanımı

2th International conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2017

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Muhakeme Becerileri İle Akademik Başarıları Arasında Ne Türde Bir İlişki Vardır?

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.1846-1849

Öğretim Üyelerinin Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Görüşleri

VI. International Congress on Research in Education (ICRE),, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.149

Kavram Karikatürleri Yoluyla Kavram Yanılgılarının Giderilmesi: Hücre Konusu

VI. International Congress on Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.88

Fen Bilgisi öğretmeni Adaylarının Örnek Uygulamalarda Kullandıkları Ölçme Değerlendirme Teknikleri

VI. International Congress on Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.183

Argümantasyon Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerdeki Eğilimler

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 23 September 2016, pp.1

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yazılı Argüman Oluşturma Becerilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Örnek Bir Çalışma

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, no.1, pp.1

Fen Bilgisi Öğretmenlerine Yönelik STEM Hizmet-İçi Eğitim Programı: Pilot Çalışma

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.886-892

Tendencies In Studies Done With Science Teacher Candidates In Turkey

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.2

An Evaluation of Hands on Physics Activities based on pre-service Science Teachers Views

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.1

Evaluation of Teaching Environments Created By Pre-Service Science Teachers

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, pp.1

STEM yaklaşımına dayalı öğretim etkinlikleri

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.154-155

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözlü Argüman Oluşturma Becerilerinin Değerlendirilmesi

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Yönelik Görüşleri

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012, pp.1-12

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Tutumları İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.1

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime (Yüksek Lisans) ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri, 26 - 28 April 2012

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları İle Utangaçlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3rd International Conference on Educational Sciences, Famagusta, Cyprus (Kktc), 22 - 25 June 2011, pp.1

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye., 27 - 29 April 2011

İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Tartışma Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.1917-1924

Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.1545-1552

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri İle Fizik Laboratuar Tutumları Arasındaki İlişki

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.1286-1293

Books & Book Chapters

Fen Öğretiminde Argümantasyon ve Kullanımı

in: Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-I, Bağ, H., Say, S., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.161-189, 2019